วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ 2560
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ปิดรับสมัครค่ะ
รุ่นที่ ๗  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ 1 - 4  กรกฎาคม  2560(รุ่นที่ 6 ปิดรับสมัคร ครบ 45 ท่าน แล้วค่ะ)
รุ่นที่ 6  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
      วันที่ 22 - 25 มิถุนายน  256๐        ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. สมัคร ( แจ้งความประสงค์ผ่านเขตพื้นที่ต้นสังกัดของท่าน)

2. "เขตพื้นที่ต้นสังกัด" ส่งรายชื่อให้หน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

    ตรวจสอบรายชื่อผู้รอรับการพัฒนาที่เว็บคณะครุศาสตร์

   3. โอนเงินชำระค่าลงทะเบียน 

   4. เอกสารการชำระเงินได้ทาง

     ***** ID Line pangwongmonta 

   
           FAX 074 - 260267


5. ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินลงทะเบียน

6. วันอบรมนำรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

      ณ จุดลงทะเบียน

7. เกณฑ์ในการจัดกลุ่มพัฒนา กลุ่มละไม่เกิน 45 คน

หมายเหตุ***ผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วถือเป็นการยืนยัน

สิทธิ์เข้ารับการพัฒนา ทางหน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาไม่ว่ากรณี

ใดๆ***

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ 256...