รายชื่อที่สามารถอบรมรุ่น6ได้ (ลำดับที่101-200) ปีงบประมาณ 2560

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนรอรับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ปีงบประมาณ 2560

101 นางสาวพัชรา นิมิตรถวิล ร.ร.ทุ่งหว้าวรวิทย์
102 นางสุมนมาศ จุลพิภพ ร.ร.บ้านม้างอน
103 นายสมประสงค์ คงสีแก้ว ร.ร.บ้านลำไพล
104 นางดาราภรณ์ คงสีแก้ว ร.ร.บ้านลำไพล
105 นายนพวริทธิ์ ศุภสินนันทภัทร์ ร.ร.บ้านแม่ที
106 นางดรุณี สว่างรุ่งเรือง ร.ร.บ้านม้างอน
107 นายปิยพงษ์ คงภักดี ร.ร.บ้านบาโหย
108 นางกันต์พัชญ์ เหมะตะศิลป์ ร.ร.บ้านพระพุทธ
109 นางวิไล ตระกูลกลกิจ ร.ร.บ้านพระพุทธ
110 นางสนา นายดิง ร.ร.บ้านพระพุทธ
111 นายวรินทร์ พุฒทวี ร.ร.บ้านโคกตก
112 นางสาวกุลระวี แก้วกระจ่าง ร.ร.บ้านกรงอิตำ
113 นางฟารีดา สมจิตร ร.ร.บ้านปากบาง
114 นางสาวปรียาสิณีเนตร สินดุกา ร.ร.บ้านป่างาม
115 นางสุดา ทองแดง ร.ร.นิคมสร้างตนเองเทพา 3
116 นายสุกิจ มะลิผล ร.ร.บ้านปากบางนาทับ
117 นายสุภัทรชัย อนุสาย ร.ร.บ้านปากบางนาทับ
118 นางสาวสายพร พรหมเอียด ร.ร.วัดลำพดจินดาราม
119 นายสุทธิรักษ์ จิตตกูล ร.ร.บ้านเกาะใหญ่
120 นางเพ็ญศรี โสเจยยะ ร.ร.บ้านทุ่งใหญ่
121 นายเอกชัย กังวาลเกียรติ ร.ร.บ้านคลองนกกระทุง
122 นางวราภรณ์ เพชรกาญจน์ ร.ร.บ้านคลองนกกระทุง
123 นางวรลักษณาวลัย ยงยืบชาติ ร.ร.บ้านคลองนกกระทุง
124 นางสุรินทร์ ตันสกุล ร.ร.บ้านบางแฟบ
125 นางอัญชลี เงินละเอียด ร.ร.บ้านควนยวน
126 นาวสมจิต พัฒนอิ้ว ร.ร.ชะแล้นิมิตวิทยา
127 นาวอุไรวรรณ อุทัย ร.ร.ชะแล้นิมิตวิทยา
128 นายวิรัช พิพัฒน์วรสกุล ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์
129 นางรานี สาโส๊ะ ร.ร.ทุ่งหว้สวรวิทย์
130 นางสาววรรณา สุวรรณมณี ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
131 นางสาววรุณยุพา วิโนทพรรษ์ ร.ร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา
132 นางสำรวม แก้วคง ร.ร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา
133 นางอำภา ศรีอาราม ร.ร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา
134 นางสาวิตรี พนาวสันต์ ร.ร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา
135 นางสุณิสา บัวขาว ร.ร.ไม้แก่นประชาอุทิศ
136 นางสาวลม้าย สิงหโกมล ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
137 นางนิภา เซ่งเข็ม ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
138 นางลักฆณา อินทะโชติ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
139 นางวรรณเพ็ญ จงรักษ์ศาสตร์ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
140 นางวิลาวัลย์ พ่วงพี ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย
141 นางกนกพร ไพทัน ร.ร.บ้านม่วงงาม
142 นางจิราภรณ์ ไชยมณี ร.ร.วัดหน้าเมือง
143 นายนิมิตย์ ชัยรัตนวงศ์ ร.ร.บ้านหนองหอยโข่ง
144 นางอุไร ทีปรักษพันษ์ ร.ร.บ้านป่าฝาง
145 นางจริยา นารีเปน ร.ร.บ้านทุ่งวิมาน
146 นางอโนมัย วรรณทอง ร.ร.เฉลิมพนะเกียรติฯภูเก็ต
147 นางสาวกนกภัส สืบสิน ร.ร.เฉลิมพนะเกียรติฯภูเก็ต
148 นายอมร ปดติง ร.ร.เฉลิมพนะเกียรติฯภูเก็ต
149 นายก้องเกียรติ นุชเครือ ร.ร.เฉลิมพนะเกียรติฯภูเก็ต
150 นางสาววิภา พินกลับ ร.ร.บ้านโคกม่วง
151 นางประหยัด แก้วไกรศรี ร.ร.บ้านโคกตา
152 นางสาวเหรียม อะหมาด ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์
153 นางซอฟียะ มรรตเขต ร.ร.สตูลวิทยา
154 นางสาวอาอีฉ๊ะ มาระมาต ร.ร.ละงูพิทยาคม
155 นางอาทิตยา ปังเตะ ร.ร.ละงูพิทยาคม
156 นางจิราภรณ์ วงศ์วาสนา ร.ร.ควนโดนวิทยา
157 นายอาธิศักดิ์ แกสมาน ร.ร.ละงูพิทยาคม
158 นายสุรินทร์ ไชยทอง ร.ร.บ้านพรุซิง
159 นางสาวกัญหา ปิยะเขตต์ ร.ร.บ้านควนหรัน
160 นางวรรณภา ทองเป็นไชย ร.ร.บ้านห้วยบอน
161 นางกมลทิพย์ แก้วเจริญ ร.ร.บ้านลำยอง
162 นายพงศ์ศักดิ์ จันทสุบรรณ ร.ร.บ้านวังหใญ่
163 นางบุญเรือน ไชยหนู ร.ร.บ้านพรุซิง
164 นายธีระ เสน่หาวิศ ร.ร.วัดประจ่า
165 นางสุคนธ์ ธรรมวาโร ร.ร.อนุบาลเมืองสตูล
166 นางสาวสุวิมล ธัญวรรณ์ ร.ร.วัดวนาราม
167 นางสุภาณี  ชูสุวรรณ์ ร.ร.วัดวนาราม
168 นางหยาดอรุณ หมันเหม ร.ร.บ้านแค
169 นางดาราวัลย์ หมื่นจร ร.ร.บ้านแค
170 นางวณิดา อินทโช ร.ร.บ้านแค
171 นางสาวปารณีย์ อาญาพิทักษ์ ร.ร.บ้านพรุหลุมพี
172 นายสถาพร จุฬามณี ร.ร.บ้านแซะ
173 นางสาวเสาดะ สันเจริญ ร.ร.บ้านแซะ
174 นางกาญจนา ฤทธิเดช ร.ร.บ้านควนสระแก้ว
175 นางศศิธร เวชรังษี ร.ร.บ้านสามแยก
176 นางสาวสมถวิล รัตนะ ร.ร.วัดลอน
177 นางจตุพร วงศ์วิเชียร ร.ร.บ้านทุ่งนารี
178 นางพิมพ์ประไพ บัวแก้ว ร.ร.วัดไทรโกบ
179 นางโสภิดา แก้วฤทธิ์ ร.ร.วัดพระปฐมเจดีย์
180 นางสุคนธ์ จันทรเดช ร.ร.วัดพิกุลทอง
181 นายอับดลรอศักดิ์ อาลี ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์
182 นายโอภาส อ่อนแก้ว ร.ร.บ้านสวรรค์
183 นางจุรีพร สุขแสวง ร.ร.วัดบ้านสวน
184 นางระเบียบ นวลยัง ร.ร.บ้านชายคลอง
185 นางจิรารัตน์ เรืองศรี ร.ร.บ้านควนพนางตุง
186 นางสาวนพพร จินตานนท์ ร.ร.อำมาตย์พาริชนุกูล
187 นางอารี สุระนันทะวงศ์ ร.ร.บ้านตันหยงโป
188 นางปราณี เปียคล้าย ร.ร.วัดคูวา
189 นางวิจิตรา จันทร์เขียว ร.ร.มหิดล
190 นางจิตติญา มะสุวรรณ ร.ร.ลำไพราษฎร์อุทิศ
191 นางอภิสรา เนื่องสุวรรณ ร.ร.ลำไพราษฎร์อุทิศ
192 นางเรวดี รักษา ร.ร.วัดบางตะพาน
193 นายอุดมศักดิ์ พรหมนุชจันทร์ ร.ร.บ้านตังกาเด็ง
194 นางสาวสุกัญญา ด้วงนิล ร.ร.บ้านทุ่งนารี
195 นางสาวฮาสานี มะอาแซ ร.ร.บ้านกวาลอซีรา
196 นายวีระศักดิ์ เวทโอสถ ร.ร.บ้านร่วมใจ
197 นางสาวนูรีดา ยาแรสาละ ร.ร.บ้านร่วมใจ
198 นางขวัญเรือน ชูขาว ร.ร.บ้านคลองลุ
199 นางสุนิษา กัณฑ์แก้ว ร.ร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ 256...