รายชื่อที่สามารถอบรมรุ่น6ได้(ลำดับที่201-267) ปีงบประมาณ 2560

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนรอรับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ปีงบประมาณ 2560

201 นางหัสยา เวชนิล ร.ร.บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
202 นางสาวณฐมน เม่งช่วย ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
203 นางสาวฮาวอรี หะมะ ร.ร.บ้านควนหรัน
204 นางสาวสิริรัฏฐา ปัญญาชนะกิจ ร.ร.บ้านคลองแงะ
205 นางกาญจนา รัตน์จำนงค์ ร.ร.บ้านคลองแงะ
206 นางอิงควัฒน์ เพชรขัน ร.ร.บ้านคลองแงะ
207 นางวัลลภา ศรียะโอ๊ะ ร.ร.วัดห้วยคู
208 นางสุกัญญา ศรีนะรัตน์ ร.ร.บ้าน้ำลัด
209 นางธงไชย จันทร์เมือง ร.ร.บ้านม่วง
210 นางอัมพร อรัญ ร.ร.บ้านควนเนียง
211 นางสาวจงจิตต์ เพชร์มุณี ร.ร.บ้านควนเนียง
212 นายสุริยัน หลานสัน ร.ร.บ้านคลองรั้ว
213 นางสาวจิรรัตน์ จันทวงศ์ ร.ร.บ้านทัพหลวง
214 นายบรรลือ หนูสีคง ร.ร.วัดเชี่ยวชาญกิจ
215 นางสุกัญญา ลือขจร ร.ร.บ้านคูนายสังข์
216 นางพนิดา มณีภาค ร.ร.บ้านทุ่งนา
217 นางไกรวัลย์ รัตนะ ร.ร.วัดประจ่า
218 นางสายจิตต์ ไกรษร ร.ร.บ้านม่วงพุ่ม
219 นางสาวซูลัยลา อาแวเตะ ร.ร.บ้านมะนังกาหยี
220 นางมาลี ดาโอ๊ะ เฉลิมพระเกียรติฯบางปอประชารักษ์
221 นางจิรภา บุญแข วัดไทรโกบ
222 นางสาววิราภรณ์ รอดหนู บ้านไหละหมุน
223 นางปิยะพร เป็นกล บ้านขัน
224 นายนัสรูดิน โต๊ะนากายอ บ้านคอลอกาเว
225 นายซอลาฮูกิน เจ๊ะมะ บ้านอาตะบือเระ
226 นางสาววันเพ็ญ ชูเทพ วัดสุวรรณโฆษิต
227 นางธิรดา ภัทรพิทักษ์ บ้านสองแพรก
228 นายบัดรี จินตรา คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
229 นางสาววันซัลมา ปานากาเซ็ง คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
230 นางสาวโสพิณ ชาติพันธุ์ คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
231 นางสาวนุชนารถ เหมเทพ คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
232 นางดุษฎี ตติยาภรณ์ วัดอ่าวบัว
233 นางนัศรียา เกตุมุณี บ้านเขาไคร
234 นางพาอีซะห์ เล๊าะยีตา บ้านบาตูมิตรภาพที่ 66
235 นางสาวพรระพี ยิกุสังข์ บ้านสองแพรก
236 นายบัญชา เก้าเอี้ยน สภาราชินี จังหวัดตรัง
237 นายประเสริฐ แย้มวงค์ วิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
238 นายอิสมาอีล ลือแบลูวง บ้านปาแดรู
239 นายฮาเฟซ อิสมาแอ เขื่อนบางลาง
240 นางสาวขอดียะ หลีหมาด บ้านเขาพระ
241 นายมะซามัน การี บ้านกาโสด
242 นางกัณหา ศรีพะเนิน บ้านกาโสด
243 นางสาวแวมาเรียม สะอิ บ้านกาโสด
244 นางมลิวัย์ ขุนนิรงค์ บ้านกาโสด
245 นางสาวนิยดา ประยงคุณ บ้านกาโสด
246 นางจินตนา ง๊ะสมัน บ้านตะโละใส
247 นางปรียาภรณ์ รื่นรมย์ บ้านควน
248 นางยลรดี ทองธรรมชาติ บ้านหัวควน 
249 นางสอฝีย๊ะ มู่เก็ม อนุบาลละงู
250 นายพงศธร ทุมสุวรณ พระพรหมพิทยานุสรณ์
251 นายประชา มัจฉา อนุบาลท่าแพ
252 นางสาวสุดใจ ชายเกตุ บ้านบารายี
253 นางสาวอาเสี๊ย เขียดสังข์ บ้านบารายี
254 นางบุษบามินตรา สลักคำ บ้านโกตาบารู
255 ว่าที่ ร.ต.หญิง จริยา สุ่มทรัพย์ วัดรังสิตาวาส
256 นางสุมาลี แซ่ฟุ้ง บ้านโกตาบารู
257 นางอรวรรณ ทองคำ บ้านโกตาบารู
258 นางสาวนิสากร ทองคณารักษ์ สมเด็จเจ้าพะโคะ
259 นางกาญจนา แดวากม บ้านฉลุง
260 นายธีรพงศ์ นาคสง่า บ้านตูหรำ
261 นางนฤมล จันทร์สว่าง บ้านทุ่งนุ้ย ",มิตรภาพ 49"
262 นายธีรพงศ์ สุขสง บ้านทุ่งนุ้ย ",มิตรภาพ 49"
263 นางนิพา หลงแก้ว บ้านทุ่งนุ้ย ",มิตรภาพ 49"
264 นางพิรานันท์ เหร็ม บ้านนา
265 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชารี เติมแต้ม บ้านเขาพระ
266 นางพยอม ธัญรส วิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
267 นายมูอัมมัดนูร แดวอสนุง บ้านกาโดะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ 256...