***อัพเดทรายชื่อเพิ่มเติมที่สามารถรอรับการพัฒนาค่ะ***


              รายชื่อที่สามารถรอรับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร                     
              ทางการศึกษาฯ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ปีงบประมาณ 2560

268
นางนิศาชล
เอียดดี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สพป.สตูล
269
นางรุจิรา
บินตำมะหงง
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สพป.สตูล
270
นางสาวจันทรวรรณ
พันธุ์สุริย์ฉาย
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สพป.สตูล
271
นางอัสลีนา
ตะวัน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สพป.สตูล
272
นายวิจิตร
นิยมเดชา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สพป.สตูล
273
นางนุชรีย์
รัตนกาญจน์
ปากจ่าวิทยา
สพป.สตูล
274
นางณีรวรรณ
อินทรักเดช
วัดควนวิเศษ
สพป.ตรัง 1
275
นายปรัชญา
อินทรักเดช
วัดควนวิเศษ
สพป.ตรัง 1
276
นายปรัชญา
อินทรักเดช
วัดควนวิเศษ
สพป.ตรัง 1
277
นางสาวเบญจพร
ปุญญะเพ็ชร
บ้านทุ่งศาลา
สพป.ตรัง 2
278
นางณัฐศรี
ชูช่วย
บ้านทุ่งศาลา
สพป.ตรัง 2
279
นางฉันทนา
ทองสงโสม
บ้านทุ่งศาลา
สพป.ตรัง 2
280
นางสาวเสาวภา
พิณนุกูล
วัดสว่างอารมณ์
สพป.สงขลา 3
281
นางจิราพร
ปัญญาวุทธิ์
วัดสว่างอารมณ์
สพป.สงขลา 3
282
นางเกรียงไกร
แจ่มสุริยา
สงขลาพัฒนาปัญญา
สพป.สงขลา 3
283
นางอิลฮัม
แวมะนอ
บ้านกลูบี
สพป.นรา 1
284
นางมูรนี
เต๊ะมาลอ
บ้านสุกเป๊ะ
สพป.นรา 1
285
นางสาวเจ๊ะอามีนะห์
สาและ
บ้านกลูบี
สพป.นรา 1
286
นางต่วนอาลีล๊ะ
ซิมะเละ
บ้านแป๊ะบุญ
สพป.นรา 1
287
นางสาวอรสา
รูเยียระ
ชุมชนบ้านซากอ
สพป.นรา 1
288
นางอาอีเส๊าะ
ยูนุ
บ้านบาโงปูโละ
สพป.นรา 1
289
นางโสภา
วิมุกติวรรณ
สงขลาพัฒนาปัญญา
สพป.สงขลา 1
290
นางสาวรัตนา
สมบัติยานุชิต
สงขลาพัฒนาปัญญา
สพป.สงขลา 1
291
นางวรางคณา
เจริญภักดี
สงขลาพัฒนาปัญญา
สพป.สงขลา 1
292
นางสาวสุชาดา
สุกรักษา
สงขลาพัฒนาปัญญา
สพป.สงขลา 1
293
นางสาวพรวิภา
ปานแก้ว
ทุ่งปรือพิทยาคม
สพป.สงขลา 2
294
นายธนกร
นพสุวรรณ
บ้านคลองปอม
สพป.สงขลา 2
295
นางภัทรภรณ์
คงกระจ่าง
บ้านทรัพย์เจริญ
สพป.จันทบุรี 2
296
นางสาวอนุศรา
แก้วลาด
บ้านทรัพย์เจริญ
สพป.จันทบุรี 2
297
นายมะซอเร
ปูลา
บ้านันติ
สพป.ยะลา 2
298
นางปณัฐศวรรณ์
ศรีทองชื่น
บ้านต้นปรง
สพป.ตรัง 2
299
นางเขมรัตน์
เนียมชูชื่น
บ้านตันปรง
สพป.ตรัง 2
300
นางยุพิน
บุญทรงธรรม
วัดหัวหมอน
สพป.พัทลุง
301
นางกุลติยา
หมาดสา
บ้านไทรงาม
สพป.สตูล
302
นางสาวสุกัญญา
หนิ
บ้านไทรงาม
สพป.สตูล
303
นางศรันย์ทิพา
ไชยวรรณ
หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยา
สพม.16
304
นางสาวกาญจนา
ตะบองเพ็ชร
หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยา
สพม.16
305
นางกานต์รวี
ไชยวงศ์
อนุบาลควนกาหลง
สพป.สตูล
306
นายสมปอง
เผือกสม
วัดหน้าเมือง
สพป.สตูล
307
นางสาวจิระนันท์
สุวรรณวิหค
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สพม.16
308
นางสาวโสภิดา
จันทร์ดอน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สพม.16
309
นางสาวอังคณา
บุญทา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สพม.16
310
นายอิสมาแอล
หมาดโต๊ะโส๊ะ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สพม.16
311
นางสาวเกวลิน
เสน่หา
สภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.13
312
นายจิระวัฒน์
รัตนประทีป
สภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม.13
313
นางสาวลียานา
ประทีปวัฒนพันธ์
สตูลวิทยา
สพป.สตูล
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ 256...