รุ่นที่ 6 ตรวจสอบรายชื่อชำระค่าลงทะเบียนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

      ณ ห้อง 5 - 105 ชั้น 1 อาคาร 5 คณะครุศาสตร์ (อาคารเก่า)ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
สถานทีทำงาน/อำเภอ/
โทรศัพท์มือถือ
จังหวัด/รหัสไปรษณีย์
1
นางดุษฎี
ตติยาภรณ์
วัดอ่าวบัว (สพป.สงขา 1)

2
นางสุดใจ
ชายเกตุ
บ้านบารายี (สพป.สตูล)
082 - 4200072
3
นางนุชรีย์
รัตนกาญจน์
ปากจ่าวิทยา (สพปม.16)
089 - 2892138
4
นายธนกร
นพสุวรรณ
บ้านคลองปอม (สพป.สงขลา 2)

5
นางสาวขอดียะ
หลีหมาด
บ้านเขาพระ (สพป.สงขลา 2)
086 - 2928153
6
นายสมปอง
เผือกสม
วัดหน้าเมือง (สพป.สตูล)
087 - 3972737
7
นางกาญจนา
แดวากม
บ้านฉลุง (สพป.สตูล)
089 - 7336053
8
นางกานต์รวี
ไชยวงศ์
อนุบาลควนกาหลง (สพป.สตูล)
083 - 7439637
9
นางกุลติยา
หมาดสา
บ้านไทรงาม (สพป.สตูล)

10
นางสาวสุกัญญา
หนิ
บ้านไทรงาม (สพป.สตูล)

11
นางนฤมล
จันทร์สว่าง
บ้านทุ่งนุ้ย ",มิตรภาพ 49" (สพป.สตูล)
089 - 8771808
12
นายธีรพงศ์
สุขสง
บ้านทุ่งนุ้ย ",มิตรภาพ 49" (สพป.สตูล)
081 - 5408404
13
นายบัญชา
เก้าเอี้ยน
สภาราชินี จังหวัดตรัง (สพม. 13)
081 - 3676470
14
นางสาวเสาวภา
พิณนุกูล
วัดสว่างอารมณ์ (สพป.สงขลา 1)
095 - 4389302
15
นางจิราพร
ปัญญาวุทธิ์
วัดสว่างอารมณ์ (สพป.สงขลา 1)

16
นางฉันทนา
ทองสงโสม
บ้านทุ่งศาลา (สพป.ตรัง 2)
0/87 - 8955774
17
นางณัฐศรี
ชูช่วย
บ้านทุ่งศาลา (สพป.ตรัง 2)
086 - 2676899
18
นางวราภรณ์
เพชรกาญจน์
บ้านคลองนกกระทุง (สพป.สงขลา 2)
089 - 5988483
19
นางสาวเบญจพร
ปุญญะเพ็ชร
บ้านทุ่งศาลา (สพป.ตรัง 2)

20
นางณีรวรรณ
อินทรักเดช
วัดควนวิเศษ (สพป.ตรัง 1)
086 - 9611057
21
นายปรัชญา
อินทรักเดช
วัดควนวิเศษ (สพป.ตรัง 1)
087 - 4771384
22
นางศรันย์ทิพา
ไชยวรรณ
หาดใหญ่สมบูรณ์กูลกัลยา (สพม.16)

23
นางสาวกาญจนา
ตะบองเพ็ชร
หาดใหญ่สมบูรณ์กูลกัลยา (สพม.16)
088 - 7823750
24
นางนิภา
เซ่งเข็ม
หาดใหญ่สมบูรณ์กูลกัลยา (สพม.16)

25
นางสาวขอดีเย๊าะ
โต๊ะหนู
บ้านตันหยงดาลอ (สพป.ปัตตานี)
084 - 7507290
26
นายเกรียงไกร
แจ่มสุริยา
สงขลาพัฒนาปัญญา (สพป.สงขลา 3)

27
นางสาวพรวิภา
ปานแก้ว
ทุ่งปรือพิทยาคม (รัตนปัญโญ) สพป.สงขลา 2
084 - 8588970
28
นายสมเกียรติ
ลีสุรพงศ์
บ้านทุ่งศาลา สพป.ตรัง 1
091 - 8238172
29
นางอิลฮัม
แวมะนอ
บ้านกลูบี (สพป.นรา 1)
089 - 8768091
30
นางสาวเกวลิน
เสน่หา
สภาราชินี จังหวัดตรัง (สพม. 13)
084 - 6333733
31
นายจิระวัฒน์
รัตนประทีป
สภาราชินี จังหวัดตรัง (สพม. 13)
089 - 1144878
32
นางสาวลียานา
ประทีปวัฒนพันธ์
สตูลวิทยา (สพป.สตูล)
086 - 6932163
33
นางรุจิรา
บินตำมะหงง
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (สพป.สตูล)

34
นางสาวสุพลา
ทองแป้น
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (สพป.สตูล)

35
นานมะซอเร
ปูลา
บ้านสันติ (สพป.ยะลา 2)
086 - 2998076
36
นางสาวศิรานิจ
หลังแดง
บ้านท่าชะมวง (สพป.สตูล)
081 - 5431279
37
นางต่วนอาลีล๊ะ
ซิมะเละ
บ้านแป๊ะบุญ (สพป.นรา 1)
088 - 4889690
38
นางสาวจิระนันท์
สุวรรณวิหค
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (สพม.16)

39
นางสาวโสภิดา
จันทร์ดอน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (สพม.16)
095 - 4390294
40
นางสาวอังคณา
บุญทา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (สพม.16)
094 - 4867828
41
นายอิสมาแอล
หมาดโต๊ะโส๊ะ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (สพม.16)
083 - 3984245
42
นางพาอีซะห์
เล๊าะยีตา
บ้านบาตูมิตรภาพที่ 66 (สพป.นรา 1)
081 - 0983102
43
นางภัทรภรณ์
คงบกระจ่าง
บ้านทรัพย์เจริญ (สพป.จันทบุรี 2)

44
นางสาวอนุศรา
แก้วลาด
บ้านทรัพย์เจริญ (สพป.จันทบุรี 2)

45
นายเอกชัย
กังกาลเกียรติ
บ้านคลองกระทุง (สพป.สงขลา 2)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ 256...