กำหนดการพัฒนา


วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
รุ่นที่ 1 วันที่ 27 - 30 ตุลาคม  2559
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
รุ่นที่ 2 วันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน  2559 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
รุ่นที่ 3 วันที่ 19 - 22 มกราคม  2560
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
รุ่นที่ วันที่ 20 - 23 มีนาคม  2560 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
รุ่นที่ วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม  2560 
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ วันที่ 22 - 25 มิถุนายน  2560
*****วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ***** 

*****รุ่นที่ 7 วันที่ 1 - 4  กรกฎาคม  2560*****

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ 256...