ขั้นตอนการสมัคร


ขั้นตอนการปฏิบัติ

1.สมัคร ( แจ้งความประสงค์ผ่านเขตพื้นที่ต้นสังกัดของท่าน)

   2.เขตพื้นที่ต้นสังกัดส่งรายชื่อให้หน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   ตรวจสอบรายชื่อผู้รอรับการพัฒนาที่เว็บคณะครุศาสตร์

  3.โอนเงินชำระค่าลงทะเบียน 

  4.ส่งเอกสารการชำระเงิน ได้ทาง 

      ***** ID Line kin0157

        ***** ID Line pangwongmonta 

5. ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงินเงินลงทะเบียน

6. วันอบรมนำรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

    ณ จุดลงทะเบียน

7. เกณฑ์ในการจัดกลุ่มพัฒนา กลุ่มละไม่เกิน 45 คน


โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ 256...