ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากตำรา เอกสาร บทความ งานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สำหรับครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  คลิก!!!

ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สำหรับครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  คลิก!!!

ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  คลิก!!!

ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  คลิก!!!

(โดยแยกเนื้อหาการค้นคว้าด้วยตนเองส่งเป็นเล่มตามหน่วยการเรียนรู้นะค่ะ )


โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ 256...