รายชื่อที่สามารถอบรมรุ่น6ได้(ลำดับที่1-100) ปีงบประมาณ 2560

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนรอรับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ปีงบประมาณ 2560

No ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 นางสุมิตรา สินไชย ร.ร.วิเชียรมาตุ
2 นางพัชรีย์ ลันดา ร.ร.สภาราชินี 2
3 นางสาวนาฎยา เหลืองประเสริฐ ร.ร.สภาราชินี 2
4 นางปรียา อับดุลเราะแม ร.ร.วัดยางทอง
5 นางชลธิชา หนูสุวรรณ ร.ร.วัดยางทอง
6 นางดวงกมล เมืองด้วง ร.ร.วัดยางทอง
7 นางจิรภา วัฒน์หนู ร.ร.บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45
8 นางสาวอักษร รุ่งเรือง ร.ร.วัดผาสุกาวาส
9 นางยินดี หนูจันทร์ ร.ร.วิเชียรชม
10 นางกัญญาภัค บูรพัฒ ร.ร.บ้านท่าน้ำเค็มใต้
11 นายอรุณ ทองสีสัน ร.ร.บ้านท่าน้ำเค็มใต้
12 นายณรงค์ศักดิ์ หมีนพราน ร.ร.บ้านวังปริง
13 นางคายรียานี บือแน ร.ร.บ้านราโมง
14 นางสุมาลี ลีม๊ะ ร.ร.บ้านราโมง
15 นางจุฑามาศ หวังสวาสดิ์ ร.ร.บ้านฉลุง
16 นางพวงทิพย์ ดวงทอง ร.ร.วัดบางพระ
17 นางสมพร จันทร์แก้ว ร.ร.วัดโคกยาง
18 นางสุวรรณี เทอดเกียรติชาติ ร.ร.วัดบ่อโพง
19 นางวลัยรัตน์ สังข์กิจ ร.ร.สามแยกบ้านเนียง
20 นางนิสา เจ๊ะเลาะ ร.ร.สามแยกบ้านเนียง
21 นางฮายาตี แดนิ ร.ร.สามแยกบ้านเนียง
22 นางศศธร ผาทอง ร.ร.สามแยกบ้านเนียง
23 นางทัศนีย์ นกหนู ร.ร.สามแยกบ้านเนียง
24 นางสาวรัตนา ลาภบุญผล ร.ร.บ้านย่านซื่อ"มิตรภาพที่ 147"
25 นายอิซา อัสนีย์ ร.ร.บ้านท่าแพ
26 นางพชรพรรณ ชูชื่น ร.ร.บ้านท่าแพ
27 นายสวน สิทธิพงษ์ ร.ร.บ้านค่ายรวมมิตร
28 ว่าที่ ร.ต.สมนึก อร่ามเรือง ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2
29 นางวรียา อีสเฮาะ ร.ร.สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
30 นางจิราภรณ์ ศิรินวล ร.ร.สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
31 นางสุรีย์ แซะอาหลำ ร.ร.สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
32 นายถาวร ดำแดง ร.ร.สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
33 นายดำรงค์ สิงหรัตน์ ร.ร.สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
34 นางละออง สุวรรณ์ ร.ร.บ้านม่วงงาม
35 นางดารารัตน์ เพชรมณี ร.ร.บ้านม่วงงาม
36 นางพัชรี บุญราศรี ร.ร.บ้านม่วงงาม
37 นางสุดารัตน์ ศรีวิไลรัตน์ ร.ร.บ้านม่วงงาม
38 นางอุดมศรี ศรีนวล ร.ร.บ้านม่วงงาม
39 นางระติรัตน์ สาเหล้ ร.ร.วัดป่าขวาง
40 นางสาวสรยา ทองรมย์ ร.ร.วัดป่าขวง
41 นางขวัญเรือน ช่วยนุกูล ร.ร.บ้านระโนต (ธัญเจริญ)
42 นางสาลี เหมหืรัญพงศ์ ร.ร.สามแยกบ้านเนียง
43 นางวทันยา อักษรถึง ร.ร.สามแยกบ้านเนียง
44 นางสาววรรณฮัญฟาร์ สาและ ร.ร.บ้านน้ำใส
45 นางสาวปนัดดา บาสา ร.ร.บ้านน้ำใส
46 นางสมหมาย มีแก้ว ร.ร.วัดรามแก้ว
47 นางปาริชาติ เสนเนียม ร.ร.วัดรามแก้ว
48 นางอุไร หยาตา ร.ร.สาครพิทยาคาร
49 นางสาวสุภัคย์ เศรษฐสุข ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์
50 นายศักรินทร์ ยาเล๊าะ ร.ร.บ้านปากบางสะกอ
51 นางสุพรรณี หนิแส๊ะ ร.ร.บ้านใหม่
52 นายดาโอะ โตะทา ร.ร.บ้านใหม่
53 นางสุวรรณา คงมณี ร.ร.บ้านใหม่
54 นางสาวกัลยาณี แลหาด ร.ร.บ้านกระอาน
55 นางสาวซาลุมา ไชยยอด ร.ร.บ้านกระอาน
56 นางจารีย์ รัตนสุวรรณ ร.ร.บ้านตลิ่งชัน
57 นางสาวเสาดะ สันเจริญ ร.ร.บ้านแซะ
58 นายสถาพร จุฬามณี ร.ร.บ้านแซะ
59 นางสาวกนกวรรณ สุระสังวาลย์ ร.ร.บ้านแซะ
60 นายอนุรักษ์ ฌกสิทธิ์ ร.ร.บ้านเกาะใหญ่
61 นายภานุพงศ์ ไตรทิพยานนท์ ร.ร.วัดทุ่งคา
62 นางสาววิมล บุญเจริญ ร.ร.วัดทุ่งคา
63 นาสมประดี วิจะสิกะ ร.ร.วัดทุ่งคา
64 นางสาวปรีดาวรรณ ยอดสุวรรณ รร.บ้านวังบวบ
65 นางสาวพัฎชรี สุขจรุ่ง รร.บ้านลำเปา
66 นางปัทมา สาและ รร.บ้านลำยอง
67 นางวิมล จรูญสอน รร.บ้านทำเนียบ
68 นางรุ่งระภี ธนูศร รร.บ้านท่าม่วง
69 นายวุฒิพงศ์ เดชสุข รร.บ้านคลองประดู่
70 นางสาวชดาษา จันพรมทอง รร.บ้านคลองประดู่
71 นายปรเมศวร์ ธนูศร รร.บ้านลำเปา
72 นางยุพา แก้วหนูนวล รร.วิเชียรมาตุ
73 นางพวงริน ฆังคะจิตร รร.บ้านแกตรี
74 นางสาวยามีลา หลังปูเต๊ะ รร.บ้านแกตรี
75 นางภาณุมาศ กูสนั่น รร.บ้านแกตรี
76 นางซอลีฮะ แขวงเส็น รร.บ้านแกตรี
77 นางชนินทร มะแอเคียน รร.บ้านปากบารา
78 นายเสรี   อุโหยบ รร.บ้านปากบารา
79 นางพัทธ์กานต์ มัศยาวิกรม รร.บ้านปากบารา
80 นางมาลัยวัลย์ เหมรา รร.บ้านปากบารา
81 นางสาวนุชนาถ อับอุลลาห์ รร.บ้านหนองหอยโข่ง
82 นางบุปผาชาติ มะติ ร.ร.บ้านเจ๊ะบิลัง
83 นางมารีวัล สันหมาน ร.ร.อนุบาลละงู
84 นางสาวพวงน้อย แสงจันทร์ ร.ร.วัดพระมหาธาตุ
85 นางเอริสา สงช่วย ร.ร.วัดสระไคร
86 นางนงเยาว์ พลายด้วง ร.ร.วัดสระไคร
87 นางเปญญาภรณ์ อินทรัตน์ ร.ร.ชุมชนสัดเชิงแส
88 นางสาวณัฐยา ทิพรัตน์ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 
89 นางยุพิน จันทจักษ ร.ร.สตูลวิทยา
90 นางณูรไอนี้ ลาโยด ร.ร.สตูลวิทยา
91 นางรติมา คงคำสวน ร.ร.สตูลวิทยา
92 นางสาวสุนทรี โกวิทพิทยาการ ร.ร.อนุบาลสตูล
93 นางประไพ คงยอด ร.ร.อนุบาลสตูล
94 นางสาวกอรีย๊ะ สมัยอยู่ ร.ร.ท่าศิลาบำรุงราษฎร์
95 นางบุญธิดา อิญญา ร.ร.ปาล์มพัฒนวิทย์
96 นางสาวอาภรณ์ ศรีขวัญ ร.ร.บ้านม่วงงาม
97 นางประภา พูลภักดี ร.ร.วัดควนลังมิตรภาพที่ 11
98 นางสาววัชราภรณ์ จุลนวล ร.ร.วัดควนลังมิตรภาพที่ 11
99 นางเพ็ญศรี ดุษดีบัณฑิต ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
100 นางวิไล เรืองยิ่ง ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ 256...