รุ่นที่ 7 ตรวจสอบรายชื่อชำระค่าลงทะเบียนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ณ ห้อง 5 - 105 ชั้น 1 อาคาร 5 คณะครุศาสตร์ (อาคารเก่า)
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
สถานทีทำงาน/อำเภอ/
โทรศัพท์มือถือ
จังหวัด/รหัสไปรษณีย์
1
นางคนึงนิตย์
ไชยมณี
จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล
081-0927740
2
นางสาวสินีนาฏ
ธรรมชาติ
จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล
081-8977529
3
นายวิชัย
บัวเนี่ยว
จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล
089-4627327
4
นายวิเชียร
เฟื่องฟ้า
จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล
081-8970507
5
ครูวิจิตร
นิยมเดชา
จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

6
นายสุลตรณ์
หลังเกตุ
จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

7
นางสาวยลรดี
ทองธรรมชาติ
บ้านหัวควน

8
นางถนอมพร
ปีนัง
จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

9
นางสาวเขมิกา
เก้าเอี้ยน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

10
นางสาวจันทรวรรณ
พันธ์สุริย์ฉาย
จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

11
นางอัสลีนา
ตวัน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

12
นางนิศาชล
เอียดดี
จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

13
นางรัตนาวดี
ช่วยผดุง
จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล
084-7475277
14
นายชยณัฐ
กะนา
บ้านยะลูตลงฯ นราธิวาสเขต1

15
นางสาวนุชนารถ
เหมเทพ
คณะราษฎร์บำรุง (สพม15)

16
นางสาวสิริภา
แสงสมัคร
คณะราษฎร์บำรุง (สพม15)
081-0973948
17
นายอดิศร
สะบูโด
บ้านยะลูตลงฯ นราธิวาสเขต1

18
นางสาวสุวิมล
หอประยูร
จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

19
นางณพิชา
จันทวดี
จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

20
นางแพรวพรรณ
ประพฤติ
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา

21
นางยุพาพรรณ
สีมะฆะ
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา

22
นายผดุง
พรมแสง
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา

23
นางวรางคณา
จันทรักษ์
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา

24
นายวินัย
ถานะยาโน
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา

25
นางธีรี
คะ
บ้านยะลูตลงฯ นราธิวาสเขต1

26
นางรอบีห๊อะ
สนิ
บ้านยะลูตลงฯ นราธิวาสเขต1

27
นางสาวอารีนา
กะนอง
บ้านยะลูตลงฯ นราธิวาสเขต1

28
นายศุภโชค
พุทธิสารวิมล
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

29
นางสาวมุทิตา
สุวรรณกิจ
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

30
นายเสกสรรค์
ดาราจร
เบญจมราชูทิศ (สพม12)

31
นางเพ็ญนภา
รัตโนดม
จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

32
นางขวัญชนก
บริรักษ์ธนกุล
เบญจมราชูทิศ (สพม12)

33
นางอุษนีย์
ศิริสานต์
เบญจมราชูทิศ (สพม12)

34
นายชนัตว์
ชามทอง
เบญจมราชูทิศ (สพม12)

35
นางสาวว.อิสรา
จำปา
เบญจมราชูทิศ (สพม12)

36
นางนิตยา
ชูอาสา
บ้านเทพ (สพป.สงขลา3)
เขตส่งหนังสือมาแล้วรอรับ
37
นายอานนท์
บูเอียด
เทพา
เขตส่งหนังสือมาแล้วรอรับ
38
นางสาวเกศวิไล
หนูปลอด
เทพา
เขตส่งหนังสือมาแล้วรอรับ
39
นางสุดรัก
พัฒนพงศ์
เทพา
เขตส่งหนังสือมาแล้วรอรับ
40
นางสาวมัทธนา
ตาเดอิน
สตูลวิทยา
เขตส่งหนังสือมาแล้วรอรับ
41
นางสาวสุชาดา
สุรักษา
สงขลาพัฒนาปัญญา เขต 1

42
นางโสภา
วิมุกติวรรณ
สงขลาพัฒนาปัญญา เขต 1

43
นางวรางคนา
เจริญภักดี
สงขลาพัฒนาปัญญา เขต 1

44
นางสาวรัตนา
สมบัติยานุชิต
สงขลาพัฒนาปัญญา เขต 1

45
นางสาวกมลดา
คัคนานต์
บ้านนาแก้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ 256...